na wykonanie modernizacji i termomodernizacji placówki Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Oddział Bełżyce

Nazwa i adres zamawiającego:
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie, ul. M. J. Piłsudskiego 37, 23-100 Bychawa

Osoba upoważniona do kontaktów: Wojciech Kołodziejczyk, tel. 530-241-725, e-mail: wojciech.kolodziejczyk@rbsbychawa.pl

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem w/w zaproszenia do złożenia ofert jest wykonanie modernizacji i termomodernizacji placówki Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Oddział Bełżyce, ul. Lubelska 64, 24-200 Bełżyce.

Rodzaj zamówienia: zlecenie na wykonanie usług modernizacyjnych i termomodernizacyjnych

Rodzaj postępowania: Postępowanie jest prowadzone w formie konkursu ofert na zasadach określonych w ogłoszeniu.

Postępowanie nie jest postępowaniem przetargowym w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

Kryteria oceny ofert: cena 100%

Oczekiwany termin realizacji – wrzesień-listopad 2023 roku

Termin składania ofert31 sierpień 2023 r. do godz. 12.00


Miejsce składania ofert: w siedzibie Zamawiającego w Bychawie ul. Piłsudskiego 37, 23-100 Bychawa; Sekretariacie pokój nr 36 – w zaklejonej kopercie z dopiskiem „nie otwierać przed 31 sierpień 2023 r. do godz. 15.00”.

Istotne informacje dotyczące zaproszenia do złożenia ofert:

Wykaz prac podlegających wykonaniu i przedmiar robót dostępny jest w Sekretariacie Banku w Bychawie  przy ul. M. J. Piłsudskiego 37 a także może być wysłany na wskazany przez potencjalnego oferenta adres e-mail.

Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Zawartość oferty:

  1. Dane oferenta.

Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Za podpisanie oferty uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Oferenta określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej. Do oferty należy dołączyć wskazanie odpowiednich dokumentów rejestrowych.

  • Wartość oferty wraz z warunkami płatności.
  • Oświadczenie o 90 dniowym związaniu ofertą
  • Zapewnienie gwarancji i rękojmi przez okres 36 miesięcy.
  •  Wstępny harmonogram realizacji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

Zapytanie ofertowe może być także unieważnione przez Zamawiającego bez podania przyczyny (bez podania uzasadnienia) w każdym momencie i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Oferenta do realizacji zamówienia.

Oferenci uczestniczą w postępowaniu na własny koszt i ryzyko, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania przez Zamawiającego

Zamawiający dokona otwarcia i oceny ofert w ciągu 3 dni od terminu złożenia ofert bez udziału Oferentów, po czym zawiadomi ich o ocenie oferty. Zamawiający podpisze z wybranym Oferentem umowę na realizację zadania po przedłożeniu i zaakceptowaniu projektu wraz z niezbędnym wymiarowaniem oraz zestawieniem istotnych kosztorysowo używanych materiałów i technologii.

Kalkulator kursów walut (kurs średni NBP)