W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji o wykorzystaniu plików cookies znajdą Państwo na stronie z informacjami o Cookies. zamknij

Komunikaty

... zobacz inne

Dla członków

Członkiem Banku Spółdzielczego może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, a także osoba prawna.

Warunkiem przyjęcia na członka Banku Spółdzielczego jest złożenie deklaracji w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podpisana przez przystępującego do Banku Spółdzielczego deklaracja powinna zawierać jego imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną – jej nazwę i siedzibę oraz ilość zadeklarowanych udziałów.

Wszelkie zmiany danych w deklaracji oraz deklarowanie dalszych udziałów wymagają zachowania formy pisemnej.

Członkowie mają prawo: brać udział w Walnych Zgromadzeniach /Zebraniach Przedstawicieli/ i Zebraniach Grup Członkowskich, wybierać i być wybieranym do organów Banku Spółdzielczego, na zasadach określonych w Statucie, otrzymać odpis statutu i regulaminów, zaznajamiać się z uchwałami organów Banku Spółdzielczego, protokołami obrad organów Banku Spółdzielczego, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez Bank Spółdzielczy z osobami trzecimi, uczestniczyć w podziale nadwyżki bilansowej w formie oprocentowania kwot wpłaconych na udziały, przeglądać rejestr członków, oceniać działalność Banku Spółdzielczego, zgłaszać wnioski jej dotyczące i żądać informacji o sposobie ich załatwienia.

Członkowie są zobowiązani: wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały, stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Banku Spółdzielczego, troszczyć się o jego dobro i rozwój, dbać o poszanowanie i pomnażanie jego majątku, oraz prawidłowe wykonywanie zadań statutowych, jak również zapobiegać działaniom na szkodę Banku Spółdzielczego, brać czynny udział w pracach organów statutowych Banku Spółdzielczego, do których zostali wybrani, uczestniczyć w pokrywaniu strat Banku Spółdzielczego do wysokości zadeklarowanych udziałów, zawiadomić pisemnie Bank Spółdzielczy o każdorazowej zmianie danych osobowych zawartych w deklaracji.