W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji o wykorzystaniu plików cookies znajdą Państwo na stronie z informacjami o Cookies. zamknij

Komunikaty

... zobacz inne

Karta płatnicza VISA Clasic debetowa

Karta VISA CLASSIC debetowa on-line oraz karta VISA CLASSIC debetowa on-line z
mikroprocesorem

Karta VISA Classic debetowa on-line to międzynarodowa karta płatnicza przeznaczona dla Posiadaczy ROR. 
To nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy zapewniający stały i szybki dostęp do pieniędzy.

 • Korzyści

  Umożliwia:
  wypłatę gotówki bez prowizji w ponad 4000 bankomatach oznaczonych logiem Spółdzielczej Sieci Bankomatowej (Zrzeszenia: Bank BPS S.A., GBW SA, MR Bank SA)

  sprawdzenie stanu dostępnych środków w ponad 4000 bankomatach oznaczonych logiem Spółdzielczej Sieci Bankomatowej (Zrzeszenia: Bank BPS S.A., GBW SA, MR Bank SA)

  zapłatę bez prowizji za towary i usługi w placówkach handlowo-usługowych oznaczonych logiem VISA,

  wypłatę gotówki w placówkach banków członkowskich organizacji VISA,

  dokonanie awaryjnej wypłaty gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą.

 • Szczegóły

  Zasady wydawania, używania oraz zasady rozliczania transakcji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych VISA Business Debetowa wydawanych przez Bank

  Określenia mają następujące znaczenie:
  1)autoryzacja – wyrażenie przez Użytkownika karty zgody na wykonanie transakcji płatniczej;
  2)Bank – Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie (Bank BPS SA) lub Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie zrzeszony w Banku BPS SA;
  3)bankomat - urządzenie umożliwiające Użytkownikowi karty wypłatę gotówki lub dodatkowo dokonywanie innych czynności;
  4)duplikat karty – kolejny egzemplarz karty z takim samym numerem i datą ważności, jak w karcie dotychczas użytkowanej;
  5)dzienne limity transakcyjne – maksymalne limity, do wysokości których Użytkownik karty może w danym dniu dokonywać wypłat gotówki oraz   płatności w punktach handlowo – usługowych przy użyciu karty;
  6)karta – karta płatnicza VISA Business Debetowa wydawana przez Bank;
  7)kod identyfikacyjny - kod PIN (Personal Identification Number) stanowiący poufny numer lub inne oznaczenie, które łącznie z danymi zawartymi na   karcie służy do elektronicznej identyfikacji Użytkownika karty, przypisany do danej karty i znany tylko Użytkownikowi karty;
  8)Organizacja płatnicza - organizacja międzynarodowa, której członkami są instytucje finansowe tworzące system rozliczeń transakcji dokonywanych   przy użyciu kart;
  9)Posiadacz rachunku – podmiot, który zawarł z Bankiem umowę o prowadzenie rachunku;
  10)rachunek – rachunek rozliczeniowy bieżący lub pomocniczy prowadzony przez Bank w złotych polskich;
  11)Regulamin - niniejszy „Regulamin karty płatniczej VISA Business Debetowa Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.”;
  12)Taryfa – obowiązująca w Banku „Taryfa prowizji i opłat bankowych Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie” zawierająca między innymi opłaty   i prowizje pobierane przez Bank w związku z użytkowaniem karty, podawana do wiadomości w Banku oraz stronie internetowej Banku   www.rbsbychawa.pl;
  13)transakcja płatnicza – zainicjowana przez Użytkownika karty wpłata, transfer lub wypłata środków pieniężnych;
  14)Umowa – umowa o kartę płatniczą Visa Business Debetową, której stronami są Posiadacz rachunku i Bank;
  15)Użytkownik karty – osoba fizyczna, upoważniona przez Posiadacza rachunku do dokonywania w jego imieniu i na jego rzecz transakcji płatniczej   kartą, której imię i nazwisko jest umieszczone na awersie karty, i która złożyła podpis na rewersie karty;
  16)wniosek - wniosek o wydanie karty VISA Business Debetowej;
  17)wolne (dostępne) środki – saldo rachunku powiększone o przyznany limit kredytowy albo dopuszczalny limit kredytowy;
  18)zastrzeżenie karty – unieważnienie karty przez Bank zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Umową lub Regulaminem;

  Karta jest własnością Banku, którą Użytkownik zobowiązany jest zwrócić do Banku na każde jego żądanie lub zniszczyć w sposób uniemożliwiający jej dalsze używanie.

  1.Warunkiem wydania nowej karty jest posiadanie rachunku bieżącego w Banku.
  2.Bank wydaje kartę jako nieaktywną w środowisku elektronicznym. Aktywacji karty dokonuje Użytkownik karty jedną z poniższych metod:
  1)dokonaniem transakcji w bankomacie z użyciem poprawnego PIN;
  2)za pośrednictwem telefonu do Contact Center Banku BPS S.A. (tel. +48 86 215 50 00 lub 22 539 50 50);

  1.Użytkownikiem karty może być dowolna osoba wskazana przez Posiadacza rachunku.
  2.Posiadacz rachunku może ubiegać się o wydanie dowolnej liczby kart, z tym że jednemu Użytkownikowi karty może być wydana tylko jedna karta.
  3.Posiadacz rachunku ponosi odpowiedzialność wobec Banku za transakcje dokonane przy użyciu wszystkich kart wydanych do jego rachunku.
  4.Posiadacz rachunku wnioskując o wydanie karty, daje upoważnienie Użytkownikowi karty do dysponowania, przy użyciu karty, środkami zgromadzonymi na rachunku.

  W celu otrzymania karty Posiadacz rachunku zobowiązany jest złożyć w Banku wypełniony wniosek podpisany zgodnie z kartą wzorów podpisów. Na wniosku winien być wzór podpisu przyszłego Użytkownika karty.

  1.Najpóźniej w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku Użytkownik karty, któremu Bank postanowił wydać kartę, powinien otrzymać kod PIN, przesyłany pocztą na wskazany we wniosku adres korespondencyjny. Otrzymanie kod PIN upoważnia Użytkownika karty do odbioru karty w  oddziale Banku, która przyjęła wniosek.
  2.W przypadku stwierdzenia uszkodzeń koperty zawierającej kod PIN umożliwiających odczytanie tego numeru przez inne osoby lub gdy kod PIN jest nieczytelny, Posiadacz rachunku powinien niezwłocznie powiadomić Bank, który wystąpi do Centrum Kart o wygenerowanie nowego kod PIN do karty.

  1.Użytkownik karty odbiera kartę osobiście, podpisując ją w obecności pracownika Banku. Podpis powinien być zgodny ze wzorem podpisu złożonym we wniosku. Podpis złożony na karcie jest wzorem dla wszystkich punktów handlowo-usługowych akceptujących karty, umożliwiającym dokonanie transakcji przy użyciu karty.
  2.W przypadku złożenia na karcie podpisu, który nie mieści się na pasku lub różni się od wzoru podpisu zawartego we wniosku, procedura wydania karty zostanie powtórzona, a jej kosztami obciążony zostanie Posiadacz rachunku.

  1.Okres ważności karty określony jest na awersie karty i kończy się w ostatnim dniu miesiąca podanego na jej awersie.
  2.Niezłożenie przez Posiadacza rachunku lub Użytkownika karty rezygnacji z używania karty w terminie 45 dni przed upływem okresu ważności karty, powoduje automatyczne wydanie karty wznowionej, tj. następnej karty na kolejny okres.
  3.Wznowioną kartę Bank przesyła pod ostatni wskazany przez Posiadacza rachunku adres do korespondencji Użytkownika karty.
  4.Po wznowieniu karty numer karty i PIN nie ulega zmianie.
  5.Po odebraniu wznowionej karty Użytkownik karty jest zobowiązany do:
  1)podpisania karty zgodnie z wzorem podpisu złożonym w wniosku – w przypadku gdy karta nie zostanie podpisana i zostanie zgubiona lub skradziona, Posiadacz rachunku odpowiada za transakcje wykonane kartą;
  2)zniszczenia karty poprzednio używanej poprzez uszkodzenie lub przecięcie paska magnetycznego.
  6.Wznowiona karta jest nieaktywna. Aktywacja karty jest potwierdzeniem odbioru karty przez Użytkownika karty.

  1.W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia karty Posiadacz rachunku może zwrócić się do Banku z wnioskiem o wydanie duplikatu karty. Warunkiem wydania duplikatu przez Bank jest zwrot karty uszkodzonej lub podpisanie oświadczenia o niemożności zwrócenia karty.
  2.Użytkownik karty może odebrać duplikat karty w Banku najwcześniej po 14 dniach od dnia, w którym złożony został przez  Posiadacza rachunku stosowny wniosek.
  3.Zmiana danych personalnych Użytkownika karty lub nazwy Posiadacza rachunku zawartych na karcie wymaga wydania duplikatu karty lub nowej karty, z zastrzeżeniem ust. 4.
  4.Poinformowanie Banku przez Posiadacza rachunku o zmianach określonych w ust. 3 na co najmniej 45 dni przed końcem okresu ważności karty powoduje, że karta wznowiona będzie zawierała nowe dane. W takim przypadku nie jest wskazane składanie wniosku o duplikat lub nową kartę.

  1.W przypadku rezygnacji z użytkowania karty w okresie jej ważności, Posiadacz rachunku powinien zwrócić ją do Banku. Zwrot karty jest równoznaczny z wypowiedzeniem Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
  2.W przypadku wydania większej ilości kart do rachunku wypowiedzenie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy tylko karty objętej rezygnacją.
  3.Zwrot karty nie powoduje zwrotu opłat za wydanie i użytkowanie karty pobranych przez Bank.
  4.Po wypowiedzeniu przez jedną ze stron Umowy, Posiadacz rachunku może zamknąć rachunek najwcześniej w trzydziestym dniu od dnia, odpowiednio:
  1)zwrócenia karty do Banku lub
  2)upływu terminu ważności karty.

  Rozdział 3.Użytkowanie karty

  Kartą może posługiwać się wyłącznie osoba, której Bank wydał kartę w użytkowanie oraz której imię i nazwisko jest umieszczone na awersie karty.

  1.Karta powinna być używana zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz zgodnie z zapisami Regulaminu.
  2.Użytkownik karty z chwilą otrzymania karty, podejmuje niezbędne środki służące zapobieżeniu naruszeniu indywidualnych zabezpieczeń, w szczególności jest obowiązany do przechowywania karty z zachowaniem należytej staranności oraz nieudostępniania jej osobom nieuprawnionym.
  3.Użytkownik karty uprawniony do korzystania z karty jest obowiązany:
  1)korzystać z karty zgodnie z Umową oraz
  2)zgłaszać niezwłocznie Bankowi lub podmiotowi wskazanemu przez Bank stwierdzenie utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia karty lub nieuprawnionego dostępu do karty.

  1.Do każdej nowej karty generowany jest numer PIN.
  2.Numer PIN jest znany wyłącznie Użytkownikowi karty. Użytkownik karty jest zobowiązany aby:
  1)nie ujawniać osobom trzecim;
  2)nie zapisywać na karcie;
  3)nie przechowywać łącznie z kartą, ani w żadnej innej formie umożliwiającej skorzystanie z kodu PIN osobom nieupoważnionym.
  3.Kod PIN wykorzystywany jest do dokonywania przez Użytkownika karty autoryzacji transakcji wypłaty gotówki z bankomatów lub przy pomocy terminali elektronicznych w jednostkach banków członkowskich organizacji VISA oraz zakupu towarów lub usług w punktach wyposażonych w elektroniczne terminale, posiadające możliwość wprowadzania kodu PIN.
  4.Trzykrotne wprowadzenie błędnego kodu PIN przez Użytkownika karty spowoduje zablokowanie karty. Odblokowanie karty może nastąpić następnego dnia po wprowadzeniu poprawnego kodu PIN.

  1.Użytkownik karty może dokonywać transakcji w kraju i zagranicą przy użyciu karty do wysokości dostępnych środków na rachunku, z ograniczeniem dziennych limitów transakcyjnych. Maksymalna wysokość limitów transakcyjnych określona jest w Umowie.
  2.Kwota każdej zrealizowanej transakcji pomniejsza wartość wolnych środków na rachunku.
  3.Bank nie udziela akceptacji w przypadku próby dokonania transakcji:
  1)której kwota przekracza wartość wolnych środków lub wartość dziennego limitu transakcyjnego;
  2)przy użyciu karty zablokowanej;
  3)kartą, której numer PIN jest zablokowany;
  4)kartą, do której utracono prawo użytkowania.
  4.Nie wszystkie transakcje zakupu w punkcie handlowo-usługowym dokonane przy użyciu karty są autoryzowane. Limity, do wysokości których nie ma obowiązkowej autoryzacji, ustalane są przez organizację VISA oraz instytucję obsługującą i rozliczającą punkt handlowo-usługowy.
  5.W przypadku transakcji nieautoryzowanych nie są sprawdzane limity autoryzacyjne.

  1.Użytkownik karty autoryzuje transakcję płatniczą poprzez:
  1)złożenie podpisu na dowodzie dokonania transakcji u niektórych akceptantów oraz w niektórych oddziałach lub placówkach banków;
  2)wprowadzenie kodu PIN – u akceptantów, w bankomatach oraz oddziałach banków;
  3)podanie numeru karty oraz daty jej ważności i opcjonalnie kodu CVV2/CVC2 – w przypadku zamówień pocztowych, telefonicznych i internetowych.
  2.Podczas realizacji transakcji przy użyciu karty może zaistnieć konieczność okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość Użytkownika karty. Nieokazanie dokumentu może być powodem odmowy realizacji transakcji.
  3.Przy pobieraniu gotówki z bankomatu należy postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie urządzenia.

  1.Utrata prawa użytkowania karty następuje w przypadku:
  1)upływu okresu ważności karty;
  2)uszkodzenia karty;
  3)zgłoszenia zastrzeżenia karty przez Użytkownika karty lub Posiadacza rachunku;
  4)zastrzeżenie karty przez Bank - w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu lub Umowy prowadzenia rachunku;
  5)rezygnacji z karty;
  6)zamknięcia rachunku;
  7)zajęcia rachunku przez organ egzekucyjny;
  8)utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych lub śmierci Posiadacza rachunku/Użytkownika karty, lub utraty bytu prawnego Posiadacza rachunku.
  2.W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, karty muszą zostać zwrócone do Banku, z wyjątkiem sytuacji określonej w pnk.1, 3) i 8).
  3.Utrata prawa użytkowania karty nie zwalnia Posiadacza rachunku z obowiązku uregulowania wszelkich należności z tytułu transakcji dokonanych przy jej użyciu przez Użytkownika karty oraz opłat i prowizji związanych z używaniem karty.

  Rozdział 4. Rozliczanie transakcji

  1.Karta VISA Business Debetowa jest międzynarodową kartą płatniczą umożliwiającą jej Użytkownikowi karty dokonywanie w kraju i za granicą transakcji:
  1)płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach, oznaczonych emblematem VISA;
  2)wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem VISA;
  3)wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji VISA, oznaczonych emblematem VISA;
  4)na odległość bez jej fizycznego przedstawienia (uwarunkowane decyzją akceptanta).
  2.Karta VISA Business Debetowa umożliwia:
  1)sprawdzenie wysokości wolnych środków w bankomatach świadczących taką usługę;
  2)aktywację karty za pomocą kodu PIN w bankomatach;
  3)awaryjną wypłatę gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą.
  3.Karta jest kartą płatniczą typu debetowego, co oznacza że obciążenie rachunku z tytułu transakcji, opłat i prowizji następuje bezpośrednio po otrzymaniu przez Bank danych transakcji do rozliczenia lub naliczeniu opłaty lub prowizji.

  1.Transakcje dokonywane przy użyciu karty w Polsce realizowane są w złotych, a transakcje dokonywane za granicą - w walucie danego kraju.
  2.Transakcje dokonane za granicą przeliczane są przez VISA z waluty transakcji na euro w oparciu o kurs własny VISA, a następnie na złote polskie po kursie sprzedaży pieniądza euro obowiązującym w Banku Polskiej Spółdzielczości w momencie rozliczenia transakcji.
  3.Obciążenie rachunku z tytułu zrealizowanych transakcji krajowych i zagranicznych odbywa się w złotych polskich i dokonywane jest z datą rozliczenia transakcji.
  4.Rachunek obciążany jest kwotami wszystkich zrealizowanych transakcji, a także opłat i prowizji związanych z posiadaniem i użytkowaniem kart wydanych do tego rachunku.
  5.Informacje o transakcjach oraz opłatach są zamieszczane na wyciągu z rachunku przekazywanym przez Bank, zgodnie z postanowieniami określonymi w umowie rachunku.

  Za czynności związane z wydawaniem i obsługą karty Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą Taryfą.

  Posiadacz rachunku zobowiązany jest do utrzymywania na nim środków pieniężnych w wysokości zapewniającej pokrycie kwot transakcji dokonanych wszystkimi kartami wydanymi w ramach tego rachunku, a także stosownych opłat i prowizji, wynikających z Taryfy.

  Rozdział 5.Reklamacje

  1.Posiadacz rachunku ma prawo zgłaszać reklamacje związane z zaksięgowaniem na rachunku transakcji dokonanych przy użyciu karty.
  2.Reklamacje winny być sporządzane w formie pisemnej, telefonicznej i elektronicznej i przekazywane do Banku niezwłocznie. W miarę możliwości do reklamacji winny być dołączone kopie dowodów dokonania transakcji.
  3.Bank zobowiązany jest przyjąć reklamację i w terminie 30 dni roboczych od daty złożenia reklamacji poinformować Posiadacza rachunku o wyniku jej rozpatrzenia lub o przekazaniu reklamacji do organizacji rozliczających transakcje VISA/MasterCard.
  4.W przypadku reklamacji wymagającej zwrócenia się do instytucji zewnętrznej/współpracującej, Bank dopuszcza możliwość warunkowego uznania rachunku, do którego została wydana karta, kwotą reklamowanej transakcji do czasu zakończenia procesu reklamacyjnego. W takim przypadku termin na rozpatrzenie reklamacji nie powinien być dłuższy niż 90 dni od dnia otrzymania przez Bank dokumentów, o których mowa w ust. 2.
  5.Jeśli reklamacja, o której mowa w ust. 4 zostanie uznana za niezasadną, Bank obciąży Posiadacz rachunku kwotą reklamowanej transakcji wraz z ewentualną prowizją dotyczącą reklamowanej transakcji.
  6.W przypadku reklamowania transakcji dokonanych kartą skradzioną, wskazane jest złożenie przez Posiadacz rachunku lub Użytkownika karty doniesienia o popełnieniu przestępstwa na Policji oraz załączenie do reklamacji oświadczenia o okolicznościach kradzieży karty i dokumentu z Policji.

  Rozdział 6.Zastrzeżenie kart

  1.Utratę karty Użytkownik karty zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić w jednej z podanych niżej jednostek:
  1)telefonicznie w Contact Center Banku (tel. +48 86 215 50 50 lub 22 539 50 50 czynny całą dobę);
  2)telefonicznie w dowolnym centrum VISA;
  3)osobiście w Banku;
  4)osobiście w innym banku uczestniczącym w systemie VISA.
  2.Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z zastrzeżeniem karty do końca okresu jej ważności.
  3.Telefoniczne zgłoszenie utraty karty Użytkownik karty ma obowiązek potwierdzić pisemnie w Banku w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia.
  4.Bank potwierdza przyjęcie zastrzeżenia karty podając kod zastrzeżenia drogą telefoniczną lub bezpośrednio w Banku.
  5.Do czasu zgłoszenia Bankowi utraty karty, Posiadacza rachunku obciążają transakcje dokonane z użyciem utraconej karty do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 150 EUR (według średniego kursu EUR ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu dokonania zgłoszenia). Ograniczenie to nie dotyczy transakcji płatniczych, do których doszło z winy Użytkownika karty, w szczególności gdy nie dopełnił on obowiązków określonych w ust. 1 lub 3 lub gdy nie dopełnił on obowiązków określonych poniżej:
  Użytkownik karty jest zobowiązany aby nr PIN:
  1)nie ujawniać osobom trzecim;
  2)nie zapisywać na karcie;
  3)nie przechowywać łącznie z kartą, ani w żadnej innej formie umożliwiającej skorzystanie z kodu PIN osobom nieupoważnionym.

  6.Bank ponosi odpowiedzialność za transakcje dokonane przy użyciu karty od momentu zgłoszenia utraty karty z wyłączeniem transakcji, do których doszło z winy umyślnej Użytkownika karty.
  7.W miejsce karty utraconej i zastrzeżonej jednostka Banku, na wniosek Posiadacza rachunku, wydaje kartę z nowym numerem, okresem ważności i numerem PIN.
  8.Fakt utraty karty w wyniku wykroczenia lub posługiwania się nią przez osobę nieuprawnioną Posiadacz rachunku lub Użytkownik karty jest zobowiązany zgłosić na Policji.

  1.Bank zastrzega sobie prawo do blokowania karty:
  1)z uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem karty, w szczególności wymienionych w ust. 3 i 4;
  2)w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia karty lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji płatniczej.
  2.Bank ma prawo zablokować lub zastrzec kartę w przypadku naruszenia przez Użytkownika karty zasad określonych w Regulaminie.
  3.Bank zastrzega sobie prawo do zastrzeżenia karty w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez osoby trzecie związane z kartą, a w szczególności w przypadku podejrzenia fałszowania karty.
  4.W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa przy użyciu karty utraconej, Bank zawiadamia organ powołany do ścigania przestępstw tego rodzaju.
  5.Bank informuje telefonicznie Posiadacza rachunku o zablokowaniu karty przed jej zablokowaniem, a jeżeli nie jest to możliwe – niezwłocznie po jej zablokowaniu. Nie dotyczy to przypadków, gdy przekazanie informacji o zablokowaniu karty byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych przepisów.

  Karta odnaleziona, która wcześniej została zablokowana, nie może być ponownie użyta. Należy ją niezwłocznie zwrócić do Banku prowadzącej rachunek lub zniszczyć w sposób uniemożliwiający jej dalsze używanie.

  W przypadku utraty karty za granicą, po skontaktowaniu się z lokalnym ośrodkiem VISA, Użytkownik karty może otrzymać awaryjną wypłatę gotówki w banku uczestniczącym w systemie VISA. Posiadacz rachunku poniesie koszty powyższej usługi zgodnie z opłatą określoną w Taryfie.

  Rozdział 7. Odpowiedzialność

  1.Posiadacz rachunku ponosi odpowiedzialność wobec Banku za wszystkie transakcje dokonane przy użyciu kart wydanych do jego rachunku w okresie ich ważności za wyjątkiem sytuacji gdy Bank ponosi odpowiedzialność za transakcje płatnicze dokonane przy użyciu karty od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty z wyjątkiem transakcji płatniczych dokonanych przez Użytkownika karty, a także jeśli doszło do nich z winy umyślnej Posiadacza rachunku lub Użytkownika karty.
  2.Prawo do użytkowania kart wydanych do danego rachunku wygasa z chwilą wypowiedzenia umowy rachunku. W takim przypadku Posiadacz rachunku ma obowiązek zwrócenia wszystkich wydanych kart do jednostki Banku.
  3.Bank ponosi odpowiedzialność za transakcje dokonane przy użyciu karty od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty z wyjątkiem transakcji dokonanych przez Użytkownika karty, a także jeśli doszło do nich z winy umyślnej Posiadacza rachunku lub Użytkownika karty.
  4.Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą z  wyłącznej winy osoby trzeciej lub przyczynienia się poszkodowanego, a także gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej jest wynikiem siły wyższej lub jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zlecenia płatniczego wynika z innych przepisów prawa.

  Rozdział 8.Postanowienia końcowe

  Posiadacz rachunku może złożyć w Banku, z którym zawarł Umowę, pisemne oświadczenie o odmowie przyjęcia zmian W terminie 30 dni od daty otrzymania zakresu zmian. Nie złożenie takiego oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją wprowadzanych zmian.
  Złożenie przez Posiadacza rachunku oświadczenia o odmowie przyjęcia zmian, powoduje rozwiązanie Umowy wskutek wypowiedzenia przez Posiadacza rachunku w terminie 30 dni od dnia wpływu tego oświadczenia do Banku.
  Informacja o zmianach opłat i prowizji związanych z Umową, oprocentowania lub Regulaminu dostępną jest w placówce sprzedażowej Banku oraz umieszczana na stronie internetowej Banku www.rbsbychawa.pl.

  W sprawach wyżej nieuregulowanych mają zastosowanie następujące przepisy: regulamin rachunku, do którego została wydana karta, ustawa Prawo bankowe, ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych, ustawa o usługach płatniczych i Kodeks cywilny.

 • Kontakt