W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji o wykorzystaniu plików cookies znajdą Państwo na stronie z informacjami o Cookies. zamknij

Komunikaty

... zobacz inne

Komunikat w sprawie Usług Płatniczych

Szanowni Państwo,

W dniu 24 października 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 o usługach płatniczych ( Dz.U.z 2011 r. Nr 199 poz.1175 z późn. Zm.). Stanowi ona implementację unijnej Dyrektywy 2007/64/WE parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług płatniczych z dnia 13 listopada 2007 r.
Ustawa o usługach płatniczych zawiera dwustopniowy proces wdrażania jej zapisów. Pierwszy przypadł na dzień 1 stycznia 2012 r. i wiązał się z określeniem maksymalnego czasu realizacji zleceń płatniczych w euro i złotych polskich. Druga część zmian, obowiązująca od 24 października 2012 r., to przede wszystkim zwiększenie przejrzystości warunków świadczenia usług płatniczych oraz zakresu informacji przekazywanych klientowi dla usług płatniczych wykonywanych w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ustawa przewiduje wiele korzyści dla klientów, w tym wprowadza szeroki dostęp do informacji dla użytkowników usług płatniczych oraz jednolite zasady dotyczące wykonywania usług płatniczych na terenie rynku europejskiego.

Najważniejsze zmiany wynikające z ustawy:
1. Rozszerzono zakres informacji przekazywanych Klientom w związku z realizacją transakcji płatniczych (dotyczy opłat, kursów walut),
2. Nałożono na bank obowiązek stosowania minimum 2 miesięcznego dla osób fizycznych (1 miesięcznego dla klientów instytucjonalnych) okresu wypowiedzenia umowy,
3. Wprowadzono obowiązek dostarczania Klientowi, w każdym czasie i na jego żądanie postanowień umowy,
4. Szczegółowo opisano zasady i tryb realizacji transakcji płatniczych (przelewy, transakcje kartami, operacje wykonane za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej), sposoby ich autoryzacji przez Klientów oraz odwołania autoryzowanych zleceń płatniczych,
5. Szczegółowo określono zasady odpowiedzialności banku za nieterminowe lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej klienta. W przypadku stwierdzenia przez klienta powyższej sytuacji wydłużono okres roszczeń klienta wobec banku do 13 miesięcy od daty transakcji
6. Wprowadzono ograniczenia w zakresie opcji kosztów za realizacje polecenia wypłaty w walutach wymienialnych,
7. Wprowadzono wymóg informowania klienta o proponowanych zmianach do regulaminów, taryfy opłat oraz zmian stóp procentowych nie później jak na 2 miesiące dla osób fizycznych (1 miesiąc dla klientów instytucjonalnych) przed wejściem zmian w życie,
8. Wskazano sposób ustalania wysokości referencyjnych kursów walutowych,
9. Zmodyfikowano zasady realizacji polecenia zapłaty,
10. Dodatkowo informujemy, że w przypadku usług płatniczych z wykorzystaniem kart płatniczych ustawa przewiduje między innymi:
- obowiązek zgłoszenia przez klienta instytucji płatniczej lub wskazanemu podmiotowi utraty, kradzieży, sprzeniewierzenia lub nieuprawnionego użycia instrumentu płatniczego, jeśli takie miało miejsce, obowiązek powiadomienia dostawcy usług płatniczych przez klienta o nieautoryzowanej, niewykonanej lub nienależycie wykonanej transakcji przy użyciu instrumentu płatniczego. W przypadku braku takiego zgłoszenia roszczenia klienta z tytułu transakcji wygasają po upływie 13 miesięcy, obowiązek dostawcy usług płatniczych polegający na udowodnieniu okoliczności, wskazujących na autoryzację transakcji przez klienta (w razie wystąpienia ww. zgłoszenia) lub potwierdzających, że klient umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa doprowadził do nieautoryzowanej transakcji, konieczność niezwłocznego zwrotu kwoty nieautoryzowanej transakcji przez dostawcę oraz odpowiedzialność klienta do równowartości 150 euro za nieautoryzowane transakcje, dokonane bez winy klienta do momentu zgłoszenia zdarzenia dostawcy,
- zakaz wysyłania klientowi niezamówionego  instrumentu płatniczego, z wyjątkiem sytuacji, gdy podlega on wymianie, odpowiedzialność dostawcy instrumentu płatniczego za ryzyko, związane z wysłaniem instrumentu do klienta.

Wszystkie te, korzystne dla Klientów, zmiany zostały wdrożone w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Bychawie, poprzez dostosowanie do zapisów ustawy stosownych Regulaminów i Uchwał Zarządu

Informujemy również, że z dniem 24 października 2012 r. wprowadzone zostały zmiany do „Taryfy opłat i prowizji w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Bychawie”.
Dla klientów będących konsumentami wprowadzono zmiany dotyczące wprowadzenia zasady proporcjonalności opłat okresowych za usługi płatnicze.
Ustawa o usługach płatniczych zezwala również na to, aby Bank uzgodnił z Klientem niebędącym konsumentem, że przepisów art. 17-32, art. 34-37, art. 40 ust. 3 i 4, art. 45, art. 46 ust. 2-5, art. 47, art. 48, art. 51 oraz art. 144-146 tejże ustawy nie stosuje się w całości lub w części.
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie wskazuje, na możliwość skorzystania prawa do wyłączenia stosowania niektórych zapisów ustawy, w następującym brzmieniu:
„Działając na podstawie art. 16 oraz art. 33 ustawy z dnia sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175 z późn. zm.), ustala się że:
1) zakres obowiązków informacyjnych Banku względem Klienta oraz sposób dostarczania informacji;
2) tryb zmiany postanowień umowy, Regulaminu oraz Taryfy opłat;
3) prawa i obowiązki Stron w zakresie dostarczania przez Bank usług i korzystania z nich, w tym zwłaszcza:
a) dopuszczalność i tryb wypowiedzenia Umowy, jak również długość okresu wypowiedzenia,
b) opłaty pobieranych przez Bank z tytułu świadczenia usług,
c) odpowiedzialność za wykonane transakcje płatnicze,
d) postępowania reklamacyjne oraz zwrot kwoty transakcji płatniczej;
4) odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania
uregulowane zostały w sposób wystarczający w Umowie, Regulaminie oraz Taryfie Opłat. W tym też zakresie, ustala się, że przepisów art. 17-32, art. 34-37, art. 40 ust. 3 i 4, art. 45, art. 46 ust. 2-5, art. 47, art. 48, art. 51 oraz art. 144-146 ustawy o usługach płatniczych nie stosuje się w całości.”
Wierzymy, iż proponowane zmiany przyczynią się do zwiększenia zadowolenia z naszych usług.
Wobec powyższego zachęcamy Państwa do zapoznania się z niniejszymi zmianami. Informacje w tym zakresie są dostępne w placówkach Banku u naszych Pracowników.