Zgromadzenie Ogólne ONZ uznało rok 2012 za

Międzynarodowy Rok Spółdzielczości oraz ogłosiło 2012 rok Świętem Ruchu Spółdzielczego.

Zgodnie z intencjami ONZ, symbol graficzny Międzynarodowego Roku Spółdzielczości 2012 odwołuje się do definicji spółdzielni jako samorządnych zrzeszeń osób, dobrowolnie połączonych aby zrealizować swoje wspólne potrzeby i aspiracje ekonomiczne, społeczne i kulturalne poprzez współposiadane i demokratycznie zarządzane przedsiębiorstwo.
Logo nawiązuje do hasła Międzynarodowego Roku Spółdzielczości 2012 „Spółdzielnie budują lepszy świat”: siedem umieszczonych na nim osób wspólnie stara się dźwignąć do góry i podtrzymać sześcian symbolizujący różnorodne ludzkie plany, cele i aspiracje wokół których budowane są spółdzielnie, oraz rezultaty, jakie można dzięki nim osiągnąć. Sylwetki na logo nie mają zaznaczonych cech płciowych, mogą być zarówno kobietami, jak i mężczyznami, co odzwierciedla troskę spółdzielczości o równouprawnienie płci, a jednocześnie przypominają fakt, że spółdzielnie wiążą ludzi, a nie kapitał. Postaci jest siedem, co nawiązuje do siedmiu Zasad Spółdzielczych.

Siedem Zasad Spółdzielczych

1. Dobrowolne i otwarte czlonkostwo.

2. Demokratyczne kierowanie przez członków.

3. Ekonomiczne uczestnictwo członka.

4. Autonomia i niezależność.

5. Edukacja, szkolenia i informacja.

6. Współpraca miedzy spółdzielniami.

7. Odniesienie do wspólnoty.

Realizacja tych siedmiu zasad łącznie umożliwia członkom osiągnięcie swoich celów i spełnienie pragnień, co byłoby niemożliwe przy działaniu w pojedynkę.

Hasło Międzynarodowego Roku Spółdzielczości 2012: „Spółdzielnie budują lepszy świat” przypomina ogromny wkład spółdzielni w rozwój społeczno-gospodarczy ludzkości na wszystkich szczeblach, od lokalnego do wspólnoty międzynarodowej. Podkreśla też, że efektywność ekonomiczna nie może być oddzielona od odpowiedzialności społecznej.

Miliard Spółdzielców

Impulsem do globalnego uznania wartości spółdzielczych stał się dla ONZ fakt, iż niemal miliard światowej populacji jest zaangażowany w spółdzielczą lub kooperatywną formę aktywności.

Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło specjalną rezolucję w tej sprawie pod koniec 2009 roku.

Celem obchodów na całym świecie ma być podkreślenie roli spółdzielczości w rozwoju społeczno-ekonomicznym, a zwłaszcza w redukcji ubóstwa, bezrobocia i budowie integracji społecznej.

Hasło wydarzenia – „Spółdzielnie budują lepszy świat” – ma zachęcać do wzrostu i zakorzenienia spółdzielczości w różnych zakątkach globu. Ma też mobilizować rządy, wspólnoty i pojedynczych ludzi do uznania spółdzielczości za narzędzie realizacji Milenijnych Celów Rozwoju.

Wielkie święto

W ramach światowych obchodów zaplanowano szereg imprez. W pierwszą sobotę lipca będziemy świętować Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości, obchodzony od 1923 roku przez International Co-operative Alliance. Obecnie organizowany jest we współpracy z ONZ. I to ta organizacja zwraca się do państw członkowskich z prośbą o uczestnictwo w wydarzeniu.

Kolejne zaplanowane przez ONZ wydarzenie to konkurs dla artystów między 16. a 35. rokiem życia, którzy chcieliby poprzez artystyczną formę wyrazić swój pogląd na zasady spółdzielczości. Organizatorzy deklarują, że wystarczy kamera, instrument czy głos, aby się zaprezentować. Konkurs skierowany jest do młodych, bo to właśnie im wiele do zaoferowania ma spółdzielczość.

Młodzi mogą realizować swoje potrzeby przedsiębiorcze właśnie w formie spółdzielni, która oferuje model zatrudnienia oparty o demokratyczne i etyczne zasady rozwoju biznesowego.

Międzynarodowy Rok Spółdzielczości to nie tylko promocja, ale wymiana informacji i doświadczenia, które służyć mogą integracji środowiska. W tym celu powstał codziennie aktualizowany serwis z wiadomościami z sektora. Natomiast International Co-operative Alliance we współpracy z Euricse (European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises) stworzył specjalny portal Stories.coop, na którym gromadzi historie i opowieści spółdzielni i kooperatyw z całego świata.

źródło informacji:

www.krs.org.pl

www.ekonomiaspoleczna.pl

Kalkulator kursów walut (kurs średni NBP)