RBS Bychawa zapewnia Jednostkom Samorządu Terytorialnego „JST” kompleksową obsługę budżetów, dostarczając wygodnie, nowoczesne i dostosowane rozwiązania do specyficznych uwarunkowań.

Na konkurencyjnym rynku usług bankowych wyróżnia nas:

 • wieloletnie zaufanie naszych klientów – działamy nieprzerwanie od 1906 roku,
 • łatwa dostępność do naszych placówek,
 • wysoki poziom bezpieczeństwa oraz elastyczna konfiguracja systemu obsługi elektronicznej.

Podejmując współpracę z RBS Bychawa, mogą Państwo korzystać zarówno z rozległej sieci naszych placówek jak również z systemów bankowości internetowej.

System oferuje następujące funkcje i korzyści w zakresie zarządzania środkami finansowymi JST oraz zarządzanych przez nich jednostek organizacyjnych – spółek z udziałem jednostki samorządowej, szkół, instytucji kultury, zakładów i jednostek budżetowych:

 • dostęp do rachunków w wielu walutach oraz wyciągi w formacie PDF lub CSV,
 • integracja z systemami finansowo-księgowymi wykorzystywanymi w jednostce samorządowej oraz umożliwienie zlecania płatności w sposób masowy, dzięki funkcji importu i eksportu plików, a także automatyzacja eksportowania tych plików,
 • tworzenie raportów z operacji na rachunkach,
 • wykorzystanie baz danych upraszczających definiowanie operacji (wprowadzanie danych do bazy w wyniku importu plików lub ręcznie),
 • obsługa płatności wychodzących za pomocą dedykowanych formatów przelewów:
 • krajowego,
 • wewnętrznego (pomiędzy rachunkami jednostki),
 • ZUS,
 • podatkowego;
 • definiowanie zleceń stałych oraz przelewów wzorcowych,
 • obsługa kart obciążeniowych, debetowych, przeznaczonych zarówno dla pracowników jednostki samorządowej, jak i dla podmiotów zewnętrznych – beneficjentów świadczeń bezgotówkowych,
 • obsługa gotówkowa – w szczególności zlecenia wypłaty gotówki w oddziale, np. dla osób korzystających z zasiłków społecznych, beneficjentów świadczeń gotówkowych itp.,
 • system identyfikacji masowych płatności umożliwiający przydzielanie indywidualnych (wirtualnych) rachunków bankowych wierzycielom jednostki oraz polecenie zapłaty, szczególnie przydatne przy pobieraniu opłat, np. z tytułu podatków lokalnych,
 • wygodne zarządzanie finansami poszczególnych jednostek organizacyjnych samorządu – użytkownik może mieć jednocześnie dostęp do rachunków wielu jednostek,
 • lokowanie nadwyżek finansowych na lokatach zakładanych samodzielnie w systemie,
 • wysoki poziom bezpieczeństwa systemu dzięki zastosowaniu wysokich standardów uwierzytelniania SSL, zaawansowanym standardom kryptograficznym oraz innym zabezpieczeniom,
 • zaawansowane możliwości definiowania uprawnień do systemu dla pracowników jednostki samorządowej,

 

Charakterystyki produktów:

Na rachunku bieżącym w RBS Bychawa mogą Państwo przechowywać środki pieniężne oraz przeprowadzać rozliczenia związane z wykonywaną przez Państwa Jednostkę działalnością. Posiadanie rachunku bieżącego otwiera możliwość korzystania z wielu produktów i usług bankowych wchodzących w skład oferty dla JST lub wynikających z wymagań przetargowych.

a) Wyciąg elektroniczny

RBS Bychawa od dłuższego czasu oferuje Klientom wyciągi elektroniczne, które zapewniają nieosiągalne dla tradycyjnych wyciągów papierowych korzyści i funkcjonalności:

b) Obsługa gotówkowa

Obok tradycyjnych wpłat i wypłat gotówki w oddziale Banku (tzw. wpłat i wypłat otwartych), RBS Bychawa zapewnia kompleksową obsługę wpłat i wypłat gotówkowych w formie zamkniętej (zarówno w złotych, jak i w wybranych walutach obcych), z wykorzystaniem bezpiecznych kopert. Dodatkowo, w ramach obsługi gotówkowej oferujemy, przeliczanie nieuporządkowanych wpłat oraz generowanie raportów niestandardowych.

c) Karty bankowe

GRUPA BPS w której zrzeszony jest RBS Bychawa jest jednym z liderów w Polsce w zakresie emisji kart płatniczych. Od wielu lat uczestniczymy w kreowaniu tego rodzaju usług bankowych, stosując pionierskie rozwiązania i zapewniając naszym Klientom najwyższy poziom usług.

Oferowane przez nas płatnicze dla Klientów Korporacyjnych pozwolą Państwu na bieżące monitorowanie wydatków służbowych pracowników różnego szczebla, zapewnią swobodny dostęp do środków finansowych, a także usprawnią rozliczenia z podmiotami zewnętrznymi.

d) Lokaty

Lokata O/N jest produktem depozytowym skierowanym do jednostek samorządowych posiadających rachunek bieżący prowadzony w polskich złotych w RBS Bychawa. Produkt ten umożliwia lokowanie środków z rachunku bieżącego na rachunek lokaty jednodniowej o wyższym oprocentowaniu na jedną noc/weekend lub jedynie na weekend bez dodatkowej dyspozycji ze strony Klienta. Środki wracają automatycznie na rachunek bieżący następnego dnia roboczego rano. Można zdefiniować osobne rachunki powrotne dla kapitału i odsetek. Produkt jest prowadzony w polskich złotych. Oprocentowanie lokaty jest pochodną stawki rynkowej dla złotego oraz aktualnej stopy rezerwy obowiązkowej, a także zależy od kwoty depozytu. Umowa Lokaty O/N może zostać zawarta na czas nieokreślony lub określony.

Lokata Terminowa 365 daje możliwość lokowania nadwyżek na okres od 1 dnia do 365 dni. Oprocentowanie Lokaty Terminowej jest stałe, ustalane indywidualnie między Państwa Jednostką a Bankiem, a jej wysokość jest uzależniona od kwoty i okresu lokaty. Kapitalizacja odsetek następuje po upływie okresu umownego depozytu.

Lokatę Terminową 365 mogą Państwo zakładać w złotówkach oraz walutach wymienialnych (zgodnie z aktualną ofertą Banku).

e) Kredyty

Współpracując na stałe z RBS Bychawa, mają Państwo zagwarantowany dostęp do kredytu w rachunku bieżącym. Dzięki temu korzystanie ze środków możliwe jest także wtedy, gdy wpływy na rachunek bankowy odbywają się nierównomiernie bądź z opóźnieniami.

Kredyt taki dostępny jest przez cały czas trwania kilkuletniej umowy na prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu samorządu. Wysokość kredytu uzależniona jest od określonego przez Bank maksymalnego limitu oraz od kwoty kredytu ustalonej w obowiązującej na dany rok uchwale budżetowej.

W naszej ofercie finansowania działalności samorządowej znajdą Państwo dużo więcej propozycji, a wśród nich zarówno tradycyjne kredyty, jak również emisję obligacji czy leasing.

Kalkulator kursów walut (kurs średni NBP)