Posiadacz rachunku bankowego w RBS Bychawa może zlecić Bankowi wykonywanie płatności, regulowanych okresowo w podanych terminach, zwanych „zleceniem stałym”.

Posiadacz rachunku bankowego chcąc zlecić realizację zlecenia stałego, składa w Oddziale dyspozycję zlecenia stałego

Pracownik Oddziału dokonuje rejestracji zlecenia stałego w systemie informatycznym.

Posiadacz rachunku może dokonać zmiany lub odwołania zlecenia stałego.

Zmianę lub odwołanie zlecenia stałego Posiadacz rachunku wpisuje na dyspozycji zlecenia stałego podając:
1) datę zmiany lub odwołania;
2) zakres dokonywanych zmian (tylko w przypadku zmiany zlecenia stałego) i podpisuje zgodnie ze złożoną w Banku Kartą Wzorów Podpisów.

Zmiana lub odwołanie zlecenia stałego może być dokonane najpóźniej na jeden dzień roboczy przed realizacją zlecenia stałego.

Kalkulator kursów walut (kurs średni NBP)