Rejonowy Bank Spółdzielczy z siedzibą w Bychawie przy  ul. M. J. Piłsudskiego 37, 23-100 Bychawa, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000130213.

NIP: 713-000-51-46

REGON: 000500599

SWIFT: POLUPLPR

Adres e-mail: sekretariat@rbsbychawa.pl

Nr rachunku bankowego w Banku BPS SA:
NRB: 28 1930 1695 2014 8685 0001 0001

Kalkulator kursów walut (kurs średni NBP)