Poszukiwanie rachunków bankowych przez Osoby i Podmioty Uprawnione – teraz sprawdzisz to w jednym miejscu

Od 1 lipca 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo bankowe oraz ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw), na mocy utworzono Centralneą Informację o rachunkach bankowych.

Centralna Informacja umożliwia dostęp do danych o:

– rachunkach bankowych osób zmarłych, o których nie wiedzieli spadkobiercy,

– rachunkach należących do osób, których spadkobierców nie odnaleziono,

– rachunkach, o których istnieniu zapomnieli sami właściciele.

W konsekwencji, uprawnione osoby będą mogły łatwiej i szybciej dowiedzieć się, czy w którejś z tych instytucji znajdują się środki, do których mają prawo.

Spadkobierca, posiadacz rachunku lub podmiot uprawniony zgodnie z art. 105b Ustawy Prawo bankowe (np. sąd), na podstawie pisemnego wniosku, może otrzymać zbiorczą informację o istnieniu rachunku bankowego lub imiennego rachunku członka kas. Informacja dotyczy także zamknięcia rachunku w szczególnych przypadkach, np. śmierci posiadacza rachunku lub nie wydawanie przez 10 lat przez posiadacza rachunku dyspozycji dotyczących tego konta.

Po uzyskaniu ogólnej informacji, po szczegóły dotyczące konta, np. salda rachunku, należy udać się do banku, w którym rachunek jest prowadzony.

Zbiorcza informacja nie obejmuje książeczek mieszkaniowych z prawem do premii gwarancyjnej oraz IKE.

Spadkobiercy chcący uzyskać informację gdzie zmarły posiadał rachunki powinni złożyć w dowolnym banku lub oddziale SKOK-u wniosek o zbiorczą informację. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, potwierdzające tytuł prawny o nabyciu spadku po posiadaczu rachunku.

W celu uzyskania informacji o swoich rachunkach w bankach oraz SKOK-ach – należy złożyć wniosek o udzielenie informacji zbiorczej osobie poszukującej własnych rachunków.

Osoby reprezentujące podmiot uprawniony, występujący w granicach uprawnień do żądania zbiorczej informacji – powinny złożyć wniosek dedykowany specjalnie dla podmiotów uprawnionych o udzielenie zbiorczej informacji. Składający zapytanie powinien wskazać również poprawne dane: nazwę,  dane adresowe, nr NIP –  w celu wystawienia faktury.

Przedmiotowe wnioski można złożyć osobiście w placówce Banku

Opłata za niniejszą informację pobierana jest zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji obowiązującą w Banku.

Szczegółowe dane o Centralnej Informacji znajdują się również na dedykowanej stronie www.centralnainformacja.pl

Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Bychawie.

Wzory wniosków o  udzielenie informacji:

Kalkulator kursów walut (kurs średni NBP)