SWIFT CODE: POLUPLPR

POLECENIE WYPŁATY;   PRZELEW REGULOWANY;   PRZELEW SEPA

WZORY DRUKÓW DO POBRANIA

– pobierz – Dyspozycja przekazu w obrocie dewizowym

zlecenia płatnicze w walutach wymienialnych oraz w złotych polskich na zlecenie klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych prowadzących rachunki w Banku, szybka i bezpieczna realizacja przekazów do większości krajów świata dzięki wykorzystaniu Systemu Międzynarodowej Telekomunikacji Finansowej SWIFT, EuroELIXIR i TARGET2
waluty – PLN, USD (dolar amerykański), EUR (waluta europejska), GBP (funt brytyjski), CHF (frank szwajcarski), AUD (dolar australijski), CAD (dolar kanadyjski), DKK (korona duńska), SEK (korona szwedzka), NOK (korona norweska), CZK (korona czeska), HUF (forint węgierski), JPY (jen japoński),

przelew regulowany to polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez klienta banku krajowego na rachunek beneficjenta prowadzony w innym kraju Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinie lub przelew zrealizowany na rzecz klienta banku krajowego, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów,

przelew SEPA jest to zlecenie płatnicze realizowane przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, funkcjonujące w oparciu o zasady Systemu Polecenia Przelewu SEPA,

otrzymywanie przekazów z zagranicy – dzięki podaniu w treści zlecenia kodu SWIFT- owego Banku – „POLUPLPR” pieniądze kierowane są bezpośrednio do Banku za pośrednictwem systemu SWIFT, EuroELIXIR lub TARGET2

1. Dyspozycja dotycząca rozliczenia w formie przekazu w obrocie dewizowym, przekazana drogą elektroniczną, powinna zawierać wszystkie dane    niezbędne do realizacji zlecenia, takie jak:
1)Klient- zleceniodawca (nazwa i siedziba);
2)rachunek Klienta (zleceniodawcy);
3)beneficjent (nazwa i adres, kraj beneficjenta);
4)numer rachunku beneficjenta- IBAN (nie ma możliwości zrealizowania przekazu z wadliwym rachunkiem beneficjenta, w sytuacji gdy rachunek ten    jest w standardzie IBAN);
5)bank beneficjenta (kod Swift- owy przypisany danemu bankowi lub ewentualnie nazwa banku wraz pełnym adresem- ulica, miasto, kraj;
6)bank pośredniczący (o ile jest znany zleceniodawcy);
7)kwota cyframi;
8)określenie waluty;
9)tryb realizacji „standardowy”, „przyśpieszony” lub „pilny”;
10)adnotacje (zawierające informacje dla beneficjenta np.: nr faktury, rodzaj płatności);
11)określenie, kto pokrywa koszty banku pośredniczącego (BEN lub SHA albo OUR).
– Gdy, Klient określi w treści dyspozycji, że koszty banku pośredniczącego pokrywa   beneficjent (BEN lub SHA), kwota przekazu jest pomniejszana  o należne bankowi pośredniczącemu koszty.
– Gdy, Klient zaznaczy w treści dyspozycji, że on pokrywa koszty banku pośredniczącego
(OUR), Bank pobiera zryczałtowane koszty „z góry” na pokrycie przyszłych kosztów banku pośredniczącego, zgodnie z obowiązującą w Banku „Taryfą  opłat i prowizji”.
– W odniesieniu do przekazów objętych ustawą o usługach płatniczych opłaty i prowizje są dzielone odpowiednio pomiędzy zleceniodawcę i  beneficjenta (opcja SHA). Nie istnieje możliwość zastosowania w tym przypadku innej opcji kosztowej. Opcja kosztowa OUR i BEN w odniesieniu do  przekazów objętych ustawą o usługach płatniczych jest dopuszczalna jedynie dla przekazów wykonywanych w ciężar rachunku płatniczego w walucie  innej niż waluta przekazu.
12)Dyspozycja przyjęta przez Bank w walucie EUR jest rozliczana w trybie standardowym:
1)z datą waluty następnego dnia roboczego, przypadającego po dacie złożenia dyspozycji, , jeśli zostanie przekazana do godziny 15.00;
2)z datą waluty przypadającą na drugi dzień roboczy, przypadający po dacie złożenia, jeśli zostanie przekazana po godz.: 15.00 i w soboty  robocze.
13)Dyspozycja przyjęta przez Bank w pozostałych walutach jest rozliczana w trybie standardowym:
1)z datą waluty „D”, jeśli zostanie dostarczona do godziny 15.00;
2)z datą waluty „D”+1 , jeśli zostanie dostarczona po godzinie 15.00 i w soboty robocze.
14)Istnieje możliwość realizacji przekazu w trybie pilnym lub w trybie przyspieszonym. Realizacja przekazu w trybie pilnym lub przyspieszonym  wymaga dyspozycji zleceniodawcy w tym zakresie i wiąże się z naliczeniem i pobraniem dodatkowych prowizji.
15)Pilny tryb realizacji przekazu oznacza, że jest on wykonany z datą waluty odpowiadającą dacie złożenia dyspozycji, o ile zlecenie wyrażone w  USD, EUR, GBP zostało dostarczone do godziny 12.00.
16)Przyśpieszony tryb realizacji przekazu oznacza, że jest on wykonany z datą waluty następnego dnia roboczego, przypadającego po dacie złożenia  dyspozycji, o ile zlecenie wyrażone w USD, GBP, PLN zostało dostarczone do godziny 15.00.

Kalkulator kursów walut (kurs średni NBP)