SMS Banking

SMS Banking zapewnia komunikację za pomocą wiadomości SMS pomiędzy Posiadaczem rachunku a Bankiem oraz wsparcie procesów zapewniających dostęp Posiadaczom rachunku do kanału SMS

 

Za pośrednictwem SMS Banking, Posiadacz rachunku może:

 

  • uzyskiwać aktualne informacje o rachunkach bankowych;
  • otrzymywać automatyczne powiadomienia przed zdarzeniem;
  • otrzymywać automatyczne powiadomienia po zdarzeniu;
  • otrzymywać automatycznie generowane komunikaty informujące o stanie na rachunkach Posiadacza rachunku (np. codzienne informowanie o saldzie na wskazanym wcześniej rachunku).

 

Warunkiem korzystania przez Posiadacza rachunku z SMS Banking jest złożenie wniosku, podpisanie Umowy oraz posiadanie telefonu komórkowego wraz z numerem telefonu komórkowego operatora krajowego. Posiadacz rachunku może wskazać maksymalnie dwa numery telefonu do korzystania z SMS Banking.

Aktywacja SMS Banking na wskazany numer telefonu komórkowego następuje w Banku. Modyfikacji usług dostępnych przez SMS Banking Posiadacz rachunku może dokonać w placówce Banku.

Usługa SMS Banking przestaje być świadczona w przypadku rozwiązania Umowy lub złożonej rezygnacji Posiadacza rachunku ze świadczenia Usługi SMS Banking. SMS Banking działa 24 godziny na dobę a informacje przekazywane są w sposób zapewniający zachowanie poufności.

 

Kalkulator kursów walut (kurs średni NBP)