Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie  informuje, że z dniem 01 czerwca 2022 r. zmianie ulegnie ”Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Bychawie”

Wprowadzone zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych dotyczą: zmian związanych z wdrożeniem nowego produktu bankowego transakcji natychmiastowej – Express Elixir, zmian redakcyjnych i porządkowych, oraz doprecyzowania postanowień dotyczących wydawanych Użytkownikowi środków dostępu do bankowości elektronicznej.

Jednocześnie informujemy, że Posiadacz rachunku ma prawo przed proponowaną datą wejścia w życie zmian tj. do 01 czerwca 2022r. włącznie, wypowiedzieć Umowę rachunku bankowego ze skutkiem natychmiastowym, z zastrzeżeniem, że lokaty otwarte w ramach wypowiedzianej Umowy prowadzone są do końca okresu, na jaki zostały założone bez możliwości ich odnowienia na kolejny okres, o ile Posiadacz rachunku nie złoży dyspozycji odmiennej. Jeżeli Posiadacz rachunku zgłosi sprzeciw, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian. Brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z ich akceptacją.

Pisemne oświadczenia w ww. sprawach można złożyć w placówce Banku lub przesłać na adres Banku.

Kalkulator kursów walut