INFORMACJA W ZAKRESIE ZAWIESZENIA SPŁATY KREDYTU HIPOTECZNEGO – WAKACJI KREDYTOWYCH

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie wyjaśnia, że zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (zwanej dalej Ustawą) Kredytobiorca kredytu hipotecznego udzielonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych ma możliwość  zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego udzielonego w PLN, tzw. „wakacje kredytowe”.

 USTAWOWE WAKACJE KREDYTOWE

Na wniosek Kredytobiorcy w ramach ustawowych wakacji kredytowych przysługuje Kredytobiorcy zawieszenie spłaty kredytu w następujących  okresach:

– od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;

– od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;

– od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze jednego miesiąca w każdym kwartale.

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

W okresie zawieszenia spłaty kredytu Kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy kredytu, za wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu.

Kredytobiorca ponosi odpowiedzialność karną za składanie fałszywych oświadczeń.

Formy składania wniosków o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego:

1) złożenie osobiście w Placówce Banku, w której został udzielony kredyt,

2) poprzez system bankowości elektronicznej,

3) dostarczenie wniosku drogą pocztową na adres Placówki Banku, w której został udzielony kredyt lub adres Centrali Banku,

4) dostarczenie Wniosku do Banku drogą e-mailową na adres wakacje@rbsbychawa.pl, wyłącznie gdy załączony wniosek opatrzony jest podpisem elektronicznym Kredytobiorcy.

UWAGA: Skorzystanie z wakacji kredytowych jest autonomiczną decyzją Kredytobiorcy i za ewentualne jej negatywne skutki Bank nie ponosi odpowiedzialności.

INFORMACJA O RYZYKACH

1) W wyniku zastosowania wakacji kredytowych okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty i nie wymaga to zawarcia aneksu do umowy kredytu.

2) Zawieszenie spłaty kredytu zostanie odnotowane w Biurze Informacji Kredytowej.

3) W związku z wydłużeniem okresu kredytowania w wyniku zastosowania wakacji kredytowych istnieje ryzyko wyższego kosztu obsługi kredytu w przyszłości, z uwagi na fakt że długoterminowy kredyt hipoteczny jest obciążony ryzykiem zmiennej stopy procentowej. Oznacza to, że nie jest możliwe określenie oprocentowania kredytu jakie będzie obowiązywało w okresie kredytowania, wydłużonym o okres wakacji kredytowych.

Zmienna stopa procentowa jest sumą marży oraz wskaźnika referencyjnego. Stopa oprocentowania zmienia się w zależności od zmiany wskaźnika referencyjnego WIBOR.

Rata kredytu hipotecznego składa się z dwóch części – kapitałowej i odsetkowej. W przypadku kredytów oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej odsetkowa cześć raty kredytu może ulegać zmianom
w zależności od aktualnej wysokości wskaźnika referencyjnego. Oznacza to, że zmienne oprocentowanie kredytu niesie ze sobą ryzyko zmiany kosztów obsługi kredytu (wzrost lub spadek) w czasie obowiązywania umowy, zatem przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu Kredytobiorca powinien wziąć pod uwagę długoterminowy trend na rynku finansowym oraz uwzględnić możliwość zmiany stóp procentowych.

Każda zmiana stopy procentowej wpływa na wysokość (wzrost lub spadek) kosztów obsługi kredytu. Wzrost stopy procentowej powoduje, że wzrasta wysokość odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokość kwoty zadłużenia.

Bank zachęca, aby zapoznać się z historycznymi danymi dotyczącymi wysokości stóp procentowych. Bank podkreśla, że analiza przeszłych trendów dotyczących kształtowania się wysokości stóp procentowych, w tym wskaźników referencyjnych takich jak WIBOR 3M, może być pomocna w podejmowaniu decyzji związanych z posiadanym kredytem. Analiza ta jednak nie stanowi gwarancji, że w przyszłości stopa procentowa będzie kształtować się według podobnych trendów. Przykładowo, poziom stawki WIBOR 3M stanowiącej składową oprocentowania zmiennego wynosił w 2021 roku 0,21%, podczas gdy 15 lat wcześniej wynosił około 20%.

Ponadto Bank zachęca wszystkich Klientów do zapoznania się z:

– komunikatem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dot. ryzyka stopy procentowej:

Komunikat_UKNF_dot_ryzyka_stop_procentowych_73678.pdf

oraz

– Publikacją dot. ryzyka stopy procentowej:

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Ryzyko_stopy_procentowej_dla_klientow_instytucji_finansowych_73575.pdf

Kalkulator kursów walut (kurs średni NBP)