Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie  informuje, że z dniem 01 lipca 2023 r. zmianie ulegnie ”Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Bychawie”

Wprowadzone zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych dotyczą:

Zmian porządkowych oraz zmian aktualizacji i doszczegółowienia zapisów, w tym:

–   wprowadzenie nowej metody uwierzytelnienia 3DS w aplikacji mobilnej (na obecny moment Bank nie ma możliwości zastosowania Push-a w aplikacji, zapis w Regulaminie pozwala stosować tą funkcjonalność w przyszłości),

–   wprowadzenie możliwości niestosowania silnego uwierzytelniania dla  transakcji internetowych,

– dodanie ogólnych powodów wypowiedzenia rachunku wynikające z przepisów prawa w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu,

–    zmiana limitu wypłaty gotówki w ramach usługi cash back;

Jednocześnie informujemy, że zgodnie § 112 ust. 5-8 Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych, Posiadacz rachunku ma prawo przed proponowaną datą wejścia w życie zmian tj. do 01 lipiec 2023r. włącznie, wypowiedzieć Umowę rachunku bankowego ze skutkiem natychmiastowym, z zastrzeżeniem, że lokaty otwarte w ramach wypowiedzianej Umowy prowadzone są do końca okresu, na jaki zostały założone bez możliwości ich odnowienia na kolejny okres, o ile Posiadacz rachunku nie złoży dyspozycji odmiennej. Jeżeli Posiadacz rachunku zgłosi sprzeciw, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian. Brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z ich akceptacją.

Pisemne oświadczenia w ww. sprawach można złożyć w placówce Banku lub przesłać na adres Banku.

Kalkulator kursów walut (kurs średni NBP)