1) Zadzwoń: Kontakt

2) Wyślij wiadomość: Kontakt

3) Wyślij krótki sms o treści „RBS '”na nr 601 700 087

W przypadku korzystania z bramki internetowej podaj nr telefonu kontaktowego.

Kredyt

Kredyt bankowy – umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Bank zobowiązuje się udostępnić określoną kwote na określony cel oraz czas a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić pobraną kwotę wraz z należnym bankowi wynagrodzeniem w postaci prowizji i odsetek. Cechami kredytu są: zwrotnośćterminowość i oprocentowanie.

Szczegóły naszej oferty znajdują się w zakładce OFERTA NA MIARĘ

Lokaty

  • Lokaty/Depozyty/Oszczędności
  • Depozyty a’vista – jest to głównie pieniądz gromadzony na rachunkach bankowych (bieżących i pomocniczych). Ich właściciele mogą dysponować pieniędzmi w każdej chwili.
  • Depozyty terminowe (zwane też lokatami terminowymi) – środki pieniężne, które nie są potrzebne do finansowania bieżącej działalności, a mogą przynieść dochód w postaci wyższego oprocentowania.
  • W Polsce depozyty bankowe gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Nasza oferta znajduje się w zakładce OFERTA NA MIARĘ

Rachunek Bankowy

Umowa rachunku bankowego ma charakter cywilnoprawny, zasady dotyczące jej zawierania regulują kodeks cywilny i prawo bankowe.

W umowie rachunku bank zobowiązuje się do przechowywania środków pieniężnych posiadacza i do dokonywania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych.

Załącznikiem do takiej umowy często jest karta wzorów podpisów zawierająca nazwiska osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem oraz wzory ich podpisów.

Bank zobowiązany jest do realizacji dyspozycji płatniczych zleconych przez posiadacza rachunku bez zbędnej zwłoki.

O przebiegu księgowań klient informowany jest za pomocą wyciągu z rachunku bankowego.

Bank zobowiązany jest do zachowania tajemnicy bankowej.

Nasza oferta znajduje się w zakłądace OFERTA NA MIARĘ

Rozliczenie

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. (KIR) – instytucja pośrednicząca w rozliczeniach między bankami. Funkcjonuje w oparciu o prawo bankowe i kodeks spółek handlowych. KIR została powołana w 1991 r. z inicjatywy 16 największych banków polskich, a także Narodowego Banku Polskiego oraz Związku Banków Polskich. Oferuje szereg usług, które kieruje przede wszystkim do instytucji bankowych, finansowych, dużych przedsiębiorstw z sektora telekomunikacyjnego i energetycznego, firm działających w obszarze e-commerce oraz administracji państwowej.
Od ponad 15 lat Izba opracowuje jak i wprowadza na rynek rozwiązania z dziedziny wymiany informacji elektronicznej.
KIR obsługuje:
system elektronicznych rozliczeń międzybankowych ELIXIR,
system EuroELIXIR dla rozliczeń w Euro,
system IMBIR umożliwiający optyczne odczytywanie papierowych zleceń płatniczych i wprowadzanie ich do systemu ELIXIR.
system podpisu elektronicznego SZAFIR,
system Elektronicznej Prezentacji i Płatności Rachunków BILIX (EBPP – Electronic Bills Presentation and Payment),
bezpieczny, uznaniowy system płatności internetowych PayByNet,
systemy Elektronicznego Obiegu Spraw i Dokumentów klasy „Workflow”,
system archiwizacji i zarządzania dokumentacją „eArchiwum”,
usługi doradcze, consulting w zakresie zarządzania dokumentacją i zarządzania procesami biznesowymi w organizacji.
Do roku 2004 KIR obsługiwała także system SYBIR służący do rozliczeń za pomocą dokumentów papierowych.

SWIFT (ang. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – Stowarzyszenie na Rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej) – założone w 1973 roku międzynarodowe stowarzyszenie instytucji finansowych utrzymujące sieć telekomunikacyjną służącą do wymiany informacji.
SWIFT pośredniczy w transakcjach między bankami, domami maklerskimi, giełdami i innymi instytucjami finansowymi.
Wykorzystywany system komputerowy oparty na sieci SWIFTNet Link (SNL)

Leasing

Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie, i oddać tę rzecz korzystającemu do używania, albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu, w uzgodnionych ratach, wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie, lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego

Usługa dostępna w GRUPIE BPS szczegóły na stronie www.bankbps.pl

Kalkulator kursów walut (kurs średni NBP)