ROR Student

Informacje Podstawowe

 1. ROR Student otwierany jest i prowadzony na czas trwania nauki, dla osób mających pełną zdolność do czynności prawnych, które rozpoczęły naukę przed ukończeniem 25 roku życia.
 2. Student lub uczeń występujący o otwarcie rachunku zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości i aktualnego zaświadczenia lub legitymacji z uczelni lub szkoły potwierdzającego że jest studentem lub uczniem oraz w terminie do 15 listopada każdego roku aktualizować zaświadczenie/legitymację. W przypadku utraty statusu studenta lub ucznia Posiadacz rachunku zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym Banku.
 3. W dniu powiadomienia Bank:

Na życzenie Posiadacza rachunku otwiera rachunek oszczędnościowo –ROR Standard, przy czym okres posiadania ROR Student zalicza się do okresu posiadania ROR;

Wypowiada Umowę ROR Student .

 • 0 zł otwarcie i prowadzenie rachunku płatniczego
 • 0 zł prowizja od wpłat i wypłat gotówkowych
 • 0 zł za wydanie międzynarodowej karty debetowej VISA
 • 3,30 zł opłata miesięczna za kartę debetową VISA
 • 0 zł wypłata gotówki z dowolnego bankomatu w  kraju i za granicą
 • 0 zł uruchomienie i korzystanie z usługi bankowości elektronicznej – (Internet Banking)
 • 0 zł polecenie przelewu wewnętrznego poprzez usługę bankowości elektronicznej
 • 0,25 zł polecenie przelewu (w systemie ELIXIR) za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej
 • Środki pieniężne zgromadzone na rachunku są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym ustawą o BFG.

Otwórz rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy i skorzystaj z Promocji

„ MŁODY ZA Free z plusem NA START ”

Promocja trwa od 2 kwietnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Zapraszamy do naszych placówek

Dokumenty do pobrania

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym.

Objaśnienie pojęć użytych w dokumencie dotyczącym opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym.

Kalkulator kursów walut (kurs średni NBP)