1. Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ jest najwyższym organem Banku Spółdzielczego.
  2. W Walnym Zgromadzeniu /Zebraniu Przedstawicieli/ biorą udział osobiście członkowie /przedstawiciele/ Banku Spółdzielczego oraz pełnomocnicy członków /przedstawicieli/ – osób prawnych ustanowieni w pełnomocnictwie pisemnym na poszczególne posiedzenia. Jeden pełnomocnik może zastępować tylko jedną osobę prawną.
  3. Pełnomocnictwo na poszczególne posiedzenia powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenie /Zebrania Przedstawicieli/. Jeden pełnomocnik może zastępować tylko jednego członka/przedstawiciela/.
  4. Członek Banku Spółdzielczego niebędący przedstawicielem może uczestniczyć w Zebraniu Przedstawicieli bez prawa głosu.
  5. Liczba przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli nie może być mniejsza niż 25.
  6. Przedstawiciele wybierani są spośród członków wchodzących w skład poszczególnych Grup Członkowskich w liczbie ustalonej przez Radę Nadzorczą, proporcjonalnie do ilości członków danej grupy, przy czym jeden przedstawiciel powinien przypadać na nie mniej niż 4 członków Banku Spółdzielczego i na nie więcej niż 4% ogólnej liczby członków Banku Spółdzielczego. Każde Zebranie Grupy Członkowskiej wybiera przynajmniej jednego przedstawiciela. Czas trwania mandatu przedstawiciela wynosi 4 lata.
  7. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i przedstawicielem na Zebranie Przedstawicieli.
  8. Każdemu uprawnionemu do brania udziału w Walnym Zgromadzeniu /Zebraniu Przedstawicieli/ przysługuje jeden głos.
  9. W Walnym Zgromadzeniu /Zebraniu Przedstawicieli/ mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Banku Zrzeszającego, związku rewizyjnego, w którym Bank Spółdzielczy jest zrzeszony oraz Krajowej Rady Spółdzielczej i inne osoby zaproszone przez Zarząd.

Kalkulator kursów walut (kurs średni NBP)